Baanreglement

Algemeen
 • Het toezicht op de banen berust bij de baancommissie en het bestuur.
 • De baancommissie en/of groundsman beslist of er al dan niet kan worden gespeeld i.v.m. de weersgesteldheid en de toestand van de banen.
Activiteiten

In geval van activiteiten zijn één of meerdere banen gereserveerd voor deze activiteiten. Zie de activiteitenkalender.

Tennisles

Voor het geven van tennisles kunnen maximaal twee banen gebruikt worden met uitzondering van de avonden tijdens de competitie periode. Op deze avonden is vanaf 19.00 uur maar één baan voor tennisles beschikbaar.

Banen
Banen 1 t/m 5

Banen 1 t/m 5 mogen tot 20.00  uur gebruikt worden door senioren en junioren.
Na 20.00  uur hebben senioren echter voorrang op deze banen.

Baan 6

Baan 6 is de jeugdbaan. Deze mag, indien er geen junioren zijn die er gebruik van willen maken,  ook door seniorleden gebruikt worden.

Speeltijden
 • De speeltijd is 45 minuten, daarna heeft een ander recht op de baan, tenzij er een andere vrije baan beschikbaar is.
 • Als alle banen bezet zijn is dubbelspel verplicht.
 • Heeft men gespeeld en alle banen zijn bezet, dan dient men minimaal 30 minuten te wachten  alvorens opnieuw te gaan spelen.
 • Wacht indien nodig niet bij de baan maar boven op het bordes tot je kunt gaan spelen.
Gedragscode baangebruik
 • Men mag zich uitsluitend met fijn profiel tennisschoeisel en tenniskleding op de banen begeven.
 • Na het spelen is men verplicht de gehele baan te vegen, behalve wanneer er andere aanwijzingen worden gegeven door baancommissie of bestuur(of toezichthouder).
Verlichting

De bediening van de baanverlichting is te vinden in het voorportaal van de toiletten/kleedkamers; de handleiding voor de bediening is daar aanwezig.

Introduceerbeleid
 • Ter introductie zijn gerechtigd senior-, junior-, ereleden en leden van verdienste.
 • Een daartoe gerechtigd lid kan maximaal driemaal per jaar introduceren, terwijl introductie van één persoon ook maximaal driemaal per jaar kan geschieden.
 • De introductie is telkens voor één dag.
 • Een introducé heeft dezelfde rechten en plichten als alle andere leden.
Sluiten complex

Na binnenkomst op het park dient men de poort te sluiten.

Bij het verlaten van het complex is men verplicht
 • De verlichting van de banen en de verlichting aan de buitenzijde van het clubhuis uit te zetten:
 • Te controleren of de kleedruimte goed is afgesloten (op slot is)
 • Het toegangshek goed is afgesloten.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 53 428 2412

Boekelose Tennis Club

De Mans 6
7548CX Boekelo