Huishoudelijk reglement

van de Boekelose Tennisclub (BTC), gevestigd te Boekelo, opgericht op 1 april 1968

CONTRIBUTIE

Artikel 1

a. Zij, die vóór 1 juli als lid worden toegelaten, betalen naast het entree­geld de volle contributie over het lopende vereni­gingsjaar.

Zij, die ná 30 juni als lid worden toegelaten, zijn over het lopende verenigingsjaar naast entreegeld 50% van de geldende jaarcontributie ver­schul­digd.
Zij die, in het jaar dat ze 18 worden t/m 26 jaar, studeren aan het voortgezet onderwijs, MBO, HBO of universiteit kunnen gebruik maken van een studentenlidmaatschap. De contributie voor een verenigingsjaar (van 1 januari t/m 31 december) bedraagt 70% van het seniorenlidmaatschap.
Bij aanmelding moet een kopie van de studentenkaart of bewijs van inschrijving overlegd worden. Vervolgens moet er ieder jaar, bij continuering van dit lidmaatschap, een kopie van de actuele studentenkaart of bewijs van inschrijving bij de ledenadministratie worden ingeleverd. Na beëindiging van de opleiding vervalt het studentenlidmaatschap en wordt deze aan het einde van het lopende jaar zonder schriftelijke opzegging omgezet naar een senior lidmaatschap.
Leden die gaan studeren, kunnen het reguliere lidmaatschap omzetten m.i.v. een nieuw contributiejaar. Voor een studentenlidmaatschap gelden dezelfde rechten en plichten als voor een seniorenlidmaatschap.”   

b. De contributie en entreegeld wordt geïnd door factuur of automatische incasso waarvoor het lid toestemming dient te verlenen of moet uiterlijk 30 dagen na factuurdatum aan de vereniging worden betaald.

Bij niet-betaling is de betrokkene niet speelge­rechtigd.

c. De leden, die, na daartoe aangemaand te zijn bij aangetekend schrijven, op de eerste juli niet ten volle aan hun geldelijke verplichtingen hebben vol­daan, voor zover deze vóór de eerste april van het­zelfde jaar zijn ont­staan, kunnen door het be­stuur worden geschorst, gevolgd door opzegging van het lid­maat­schap als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub c van de statu­ten.

d. Alle extra kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die de vereniging moet maken ter incassering van haar toekomende gelden, komen volledig voor rekening van het betreffende lid, terwijl tevens door het betrokken lid de wettelijke rente betaald dient te worden vanaf het moment van het opeisbaar zijn der gelden.

e. Zij, waarvan aan het begin van het verenigingsjaar kan worden aangenomen dat zij door langdurig ziek zijn c.q. zwangerschap niet in staat zijn de tennis­sport te beoefenen, betalen de helft van de jaar contributie.

Een daartoe strekkend verzoek dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend of per e-mail worden gemeld bij het secretariaat. Gedeeltelijke reductie kan plaatsvinden indien een lid door het optreden van aantoonbare bijzondere gebeurtenissen niet in staat is geweest een geheel seizoen of tenminste helft hiervan te tennissen. Als bijzonde­re gebeurtenis­sen worden­ aange­merkt: zwangerschap, langdurige ziekte of­ ernstig ongeval.­

Hiervan dient binnen 1 maand na het optreden van de gebeurte­nis schriftelijk of per e-mail melding gemaakt te worden bij het secretariaat. De reductie vindt plaats in het daarop volgende verenigingsjaar.

COMMISSIES

Artikel 2

a. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van haar taken laten bijstaan door een aantal commissies, wier taken en bevoegdhe­den door het bestuur moeten worden bepaald.

b. Iedere commissie -met uitzondering van de commissie als be­doeld in artikel 20 lid 4 van de statuten- zal bestaan uit tenminste 3 leden, waaronder bij voorkeur een lid van het bestuur.

c. Jaarlijks brengt iedere commissie tijdig vóór de Algemene Vergadering (tenminste 3 weken) aan het bestuur schriftelijk verslag uit over haar werkzaamheden gedurende het afgelopen vereni­gingsjaar, welke verslagen het bestuur bekend zal maken aan de Algemene Vergadering.

d. Het bestuur heeft de bevoegdheid één of meer leden van een commissie te vervangen, indien het van oordeel is, dat de betrokkene de werkzaamheden aan het lidmaatschap der commissie verbonden, niet behoorlijk vervult.

e. Commissieleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zij zijn terstond herkiesbaar.

f. De kascommissie wordt benoemd voor de tijdsduur van maximaal 2 jaar.

SCHADE

Artikel 3

Schade aan de vereniging of één van haar  bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van leden of derden.

WIJZIGINGEN EN/OF AANVULLINGEN

Artikel 4

Wijzigingen en/of aanvullingen van de reglementen kunnen worden aange­bracht door een Algemene Vergadering en/of door het bestuur, mits de voorgestelde wijzigin­gen tenminste 14 dagen vóór de Algemene Vergadering aan alle leden zijn toegezonden en door de Algemene Vergadering met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrach­te stemmen worden goedge­keurd.

BAANREGLEMENT

Artikel 5

Het bestuur stelt een baanreglement op hetgeen jaarlijks wordt gepubliceerd.

INTRODUCEERBELEID

Artikel 6

Het introduceerbeleid is onderdeel van het jaarlijks te bepalen en te publiceren baanreglement.

SANCTIES

Artikel 7

Overtredingen van verplichtingen voortvloeiende uit de statuten, het huishoudelijk- of het
baanreglement kunnen onderhevig zijn aan sancties. Dit ter beoordeling van het bestuur.

BEKERREGLEMENT

Artikel 8

a. Indien door de leden dan wel door verenigingen of andere instanties een beker beschikbaar wordt gesteld zal de schenker in overleg met het bestuur bepalen welke bestemming hieraan gegeven dient te worden.

b. Het bestuur kan in overleg met de schenker besluiten dat de beschikbaar gestelde beker als wisselbe­ker in het bezit komt van de winna(a)r(es) van in clubverband te houden toernooien.

c. Een speler c.q. speelster die drie keer in successie dan wel vijf keer in totaal winna(a)r(es) van een beker is geworden zal deze beker mogen behouden.

d. De aan de beschikbaar gestelde beker te geven naam zal -in overleg tussen de schenker en bestuur- worden vastgesteld.

STEMMEN BIJ VOLMACHT

Artikel 9

1. Overeenkomstig de statuten art.14 sub 9 en art. 16 sub 3 kunnen stemgerech­tigde leden zich laten vertegenwoordigen ter algemene ledenvergadering.

2. Waar in de genoemde artikelen, alsmede in art. 21 sub 3 wordt gesproken over "leden die vertegen­woordigd zijn", worden bedoeld die leden, die zich per schriftelijke volmacht door een stemgerechtigd lid ter vergadering laat vertegenwoordigen.

3. Ieder stemgerechtigd lid mag voor 1 (één) lid per volmacht stemmen.

4. De volmachten dienen vóór aanvang van een vergadering bij de secretaris te zijn gedeponeerd. Deze controleert of de vol­machtgever een stemgerechtigd lid is.

5. Elke volmacht is slechts geldig voor één vergadering.

Voor elke vergadering dienen opnieuw volmachten te zijn afge­geven en gedeponeerd als omschreven in sub 4.

6. Bestuursleden zijn van deze volmacht-regel uitgesloten.

DIENSTVERLENING

Artikel 10

a. Zolang het beheer van de kantine berust bij de Boekelose Tennisclub, is ieder seniorlid verplicht tot het vervullen van kantinedienst.

b. Bij het bepalen van het aantal keren dat een seniorlid kanti­nedienst moet verrichten wordt een dag onderverdeeld in 3 perioden nl. de ochtend, de middag en de avond.

Elke kantinedienst omvat één periode. Het aantal verplichte kantinediensten per seniorlid per seizoen wordt berekend door de som der perioden te delen door het aantal kantinedienstplichtige leden.

Bij het verrichten van kantinediensten dient gehandeld te worden volgens het door de kantine commissie opgestelde kanti­nereglement.

SLOTBEPALING

Artikel 11

De reglementen treden in werking, nadat deze ter Algemene Vergadering zijn aangenomen en goedgekeurd. Van die dag af zijn alle vroeger vastge­stelde bepalingen met betrekking tot de in dit Huishoudelijk Reglement en andere reglementen geregelde onderwerpen vervallen.

Aldus vastgesteld, aangenomen en goedgekeurd in de in maart 2014 te Boekelo gehouden Algemene Ledenvergadering.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 53 428 2412

Boekelose Tennis Club

De Mans 6
7548CX Boekelo